Nieuwsbrief december 2021

December 2021. Beste leden,
Aan het einde van het jaar willen we terugblikken over het jaar 2021 en voorzichtig vooruitblikken op het jaar 2022.
Het coronavirus is helaas nog steeds onder ons en dit zal ook merkbaar zijn in het komende jaar.
Een korte terugblik over het jaar 2021.
We kijken terug op een jaar waarin onze activiteiten noodgedwongen op een laag pitje stonden.
• In mei hebben we onze leden verrast met het bezorgen van een pakket met producten i.s.m. Jan Linders supermarkt.
• Meer Bewegen voor Ouderen (MBvO): deze activiteit heeft een gedeelte van het jaar plaatsgevonden in 2 groepen op de maandag morgen. We moeten constateren dat de deelname aanzienlijk teruggelopen is.
• De deelname aan de Linedance bleef ongeveer gelijk.
• Er was één aanschuifdiner (in de maand november)
• De kienmiddagen op de woensdag zijn na de zomervakantie weer opgestart maar ook hier
moeten we constateren dat het aantal deelnemers met ca. 30% is afgenomen.
• Verder zijn er een paar wandelingen gemaakt maar deze activiteit is inmiddels weer gestopt
vanwege de nieuwe corona regels.
• Het bezoeken van onze zieken en het bezorgen van bloemen bij een verjaardag (kroonjaar)
zijn zoveel mogelijk doorgegaan.
• De Ouderenadviseur is enkele keren benaderd.
• De belastingadviseur heeft enkele belastingaangiftes verzorgd
N.b. Er zijn in het afgelopen jaar 11 leden overleden en er hebben zich 5 nieuwe leden aangemeld.
Korte vooruitblik naar het jaar 2022.
Hoe de vooruitzichten voor het jaar 2022 zijn blijft koffiedik kijken .
Alle activiteitenmoeten we nog steeds vermelden “onder voorbehoud” vanwege de onzekere situatie. En deze situatie kan ook nog eens gedurende het jaar veranderen.
Het wordt er voor het bestuur al met al niet gemakkelijker op.
Activiteiten:
• Wekelijks: Het MBvO (maandagochtend) en het kienen (woensdagmiddag).
• Er staan een paar themamiddagen op rol : o.a. Zelf Sjöldj over stille armoede.
• De film Wei over dementie.
• De jaarvergadering van 2020 en 2021 staat gepland op vrijdag 4 maart.
• Een bezoek aan de Risk Factory in Venlo staat gepland voor medio maart.
• We proberen nog een aantal aanschuifdiners te organiseren.
• Verder ook het bezoeken van onze zieken en het bezorgen van bloemen bij een verjaardag
(kroonjaar)
• Er kan een beroep worden gedaan op de Ouderenadviseur en de tablet coach.
• En er kan een beroep worden gedaan op de belastingadviseur bij de belasting aangifte over
het jaar 2021.
• Twee wekelijkse wandeltochten met nazit als de coronaregels dit weer toelaten.
De contributie is voor het jaar 2022 vastgesteld op € 30,-. Hiermee is de contributie sinds het jaar 2016 niet meer verhoogd. Over dit jaar 2021 hebben we de contributie eenmalig verlaagd naar € 25,- vanwege het geringe aantal activiteiten.
En verder :
Er is soms behoefte onder onze leden om kleine klusjes thuis te klaren.
We denken daarbij b.v. aan een lamp vervangen of er moet een steun gemonteerd worden. Kleinere tuin- en snoeiwerkzaamheden. Een band van een fiets plakken.
Hierbij kan dan niet altijd een beroep gedaan worden op de eigen familie of buren.
Daarom willen we een oproep plaatsen: Zijn er leden die zich geroepen voelen en die wat tijd over hebben om deze leden hier te helpen. En dit tegen een kleine vergoeding.
Het aanmeldpunt is (voorlopig) bij het secretariaat ( Piet Bergs) om je als klusser aan te meden.
Binnen de vereniging is er ook een groep dames ( heren zijn ook welkom) die zich de Vergeet Me Nietjes noemt. Deze dames gaan op bezoek bij leden die eenzaam zijn of langdurig ziek. Maar ook bezoeken ze leden die gewoon graag een gesprek willen.
Deze groep wil er graag nog enkele deelnemers bij.
Heeft u tijd om een luisterend oor voor iemand die dat nodig heeft? Meld u zich dan aan bij mevrouw Els Daris. (telefoon nr. 0475-534194).
Eind 2019 was er op de vrijdagmiddag een kaart- en spellenmiddag. De deelname was niet voldoende om deze activiteit voor te zetten.
Nu is bij ons bestuur de vraag gekomen om de kaartmiddag , dus zonder spellen, weer een nieuwe start te geven. Gedacht wordt aan jokeren , klaverjassen , hartenjagen, toepen. Eventueel rummikub. Deze middag zal weer plaatsvinden op de vrijdagmiddag in de Harch van 14.00 uur tot 16.30 uur. Heeft u belangstelling laat het ons weten (bij één van de bestuursleden) zodat we een indruk hebben hoe groot de belangstilling voor zo’n middag is. Deze activiteit kan pas weer als de 1,5 meter afstand niet meer nodig is.
N.a.v. onze actie afgelopen mei met de tas vol houdbare producten heeft de supermarkt ons benaderd om in 2022 om deel te nemen aan het Jan Linders Fonds. Een jaar lang staat onze vereniging in het middelpunt via acties . Maar ook activiteiten. Daar hebben we uw hulp en inbreng nodig . Het bestuur heeft al enkele ideeën maar meer suggesties zijn welkom. In begin van het komende jaar komen we met meer details. Ondanks corona zullen we zichtbaar zijn als vereniging.
We attenderen jullie nog op het volgende : Op vertoon van uw ledenpas van de KBO krijgt u korting bij het Chinees restaurant Snackpoint op de Europalaan.
Het bestuur dankt u voor het gestelde vertrouwen en wenst u en uw naasten Fijne Kerstdagen en een gezond en gelukkig Nieuwjaar.
Namens het bestuur Jan Raijmakers, Piet Bergs, Joop Schothuis, Thom Hillen, Jos Moors, Graselia Pluim , Els Daris en onze beschermheer Piet Wolters.