AGENDA JAARVERGADERING 24 FEB 2023

                UITNODIGING  JAARVERGADERING 2023.

 De vergadering wordt gehouden op vrijdag 24 februari in de Harch,

Kloosterstraat 30 te Herkenbosch.

De aanvang is 14.00 uur.

         Agenda:

  1. Opening door de voorzitter Jan Raijmakers.                                                                    

   2. Notulen van de jaarvergadering d.d. 18 maart 2022.

     Voorgelezen door de secretaris Piet Bergs met daarna de goedkeuring.

   3. Jaarverslag van ons verenigingsjaar 2022 met het

     vermelden van hoogtepunten door bestuursleden.                                    

4. Financieel verslag door de penningmeester Joop Schothuis over het boekjaar 2022.

    a. Verslag door de kascommissie.

   b. Behandeling van de begroting 2023.

   c . Contributie 2024.

   d. Benoeming nieuwe leden voor de kascommissie.

                    Pauze met koffie/thee en vlaai.

    5. Verkiezing nieuw bestuursleden.

     De heer Jan Raijmakers is aftredend en stelt zich weer herkiesbaar.

     Joop Schothuis is aftredend en stelt zich niet meer herkiesbaar.

    Piet Bergs treedt af wegens persoonlijke omstandigheden en stelt zich niet meer herkiesbaar. 

   6. Bespreking van de activiteiten van het jaar 2023 .

     Toelichting door Piet Bergs, Els Daris .

  1. Statuut- en Naamwijziging van de vereniging.

      Concept statuten ter inzage op onze website.

   8. Mededelingen.              

  1. Rondvraag. 
  1. Sluiting.