agenda jaarvergadering vrijdag 18 maart 2022

Beste lid,
Het bestuur nodigt u uit voor het bijwonen van onze Jaarvergadering.

Deze vergadering wordt gehouden op : vrijdag 18 maart 2022. om 14.00 uur in De Harch, Kloosterstraat 30 te Herkenbosch.

AGENDA JAARVERGADERING 2022:

1.Opening door de voorzitter Jan Raijmakers.

2.Notulen van de jaarvergadering d.d. 28 februari 2020.
Voorgelezen door de secretaris Piet Bergs met daarna de goedkeuring.

3.Jaarverslag van ons verenigingsjaar 2020/2021 met het vermelden van enkele hoogtepunten.
Dit verslag ligt ter inzage vanaf 11.00 uur in de Harch.

4. a. Financieel verslag door de penningmeester Joop Schothuis over het boekjaar 2020 en 2021.
b. Verslag door de kascommissie.
c. Behandeling van de begroting 2022.
d. Contributie 2023.
e. Benoeming nieuwe leden voor de kascommissie.

Pauze met koffie/thee en vlaai.
5. Verkiezing nieuw bestuursleden :
Het jaar 2021: de heer Jos Moors en mevrouw Els Daris.
Het jaar 2022: mevrouw Graselia Pluim.
Zijn aftredend en stellen zich opnieuw herkiesbaar.
Eventuele tegenkandidaten kunnen zich tot 1 dag voor de vergadering opgeven bij het secretariaat.

6. Het activiteitenprogramma 2022 is pas opgestart en dus nog niet compleet.
Bespreking van de activiteiten tot nu toe en hoe verder in het jaar.
Toelichting door Piet Bergs, Els Daris en Jos Moors.

7. Mededelingen met o.a.:
Wat gaat KBO ( de organisatie ) doen in 2022.
Hoe staat het met de landelijke ontwikkelingen KBO-PCOB.
Stand van zaken m.b.t. de eigen website door Jos Moors.

8. Rondvraag.
9. sluiting.

S.v.p. afmelden bij het secretariaat. Dit kan via email.

Het Bestuur.