NOTULEN   jaarvergadering  2020.

 NOTULEN   jaarvergadering  2020.

Datum : Vrijdag 28 februari 2020 om 14.00 uur.

Plaats :   Verenigingsgebouw “ De Harch.”

Aantal aanwezige leden : 51 leden inclusief 6 bestuursleden.

Afmelding :  19  leden. ( Thom Hillen was op vakantie)

 

 1. Opening.

De voorzitter opent de jaarvergadering en heet eenieder welkom. Een speciaal welkom gaat naar de beschermheer Piet Wolters , pastoor Jos L’Ortye . Hij excuseert zich voor de afwezigheid van bestuurslid Thom Hillen.

De voorzitter vermeldt verder dat dit de 56e jaarvergadering is en memoreert dat 2019 een goed jaar was voor onze vereniging m.b.t. de activiteiten en  de financiële kant.

 

 1. Goedkeuring van de notulen van de jaarvergadering d.d. 22 maart 2019.

Bestuurslid Els Daris, Joop schothuis en Piet Bergs lezen de notulen in 3 gedeelten voor. Er waren geen opmerkingen.

 

 1. Jaarverslag van ons verenigingsjaar 2019.

 Els Daris  leest de namen voor van de leden die in 2019 zijn overleden een in de eerste maanden van 2020.Voor hen werd een minuut stilte in acht genomen.

Per 1 januari 2019 zijn er 42 leden overgestapt van KBO-Roerdalen en 9 nieuwe leden uit ons dorp. De echtparen Bair en Ellie van Cann-Frenken ,Jo en Annie Bonné-Ferwerda (St. O’berg) en

Lei en Griet Peeters-Moors waren  60 jaar getrouwd.

Op 27 april werden koninklijke onderscheiden :Michiel van Woerkom, helaas inmiddels overleden en onze voorzitter Jan Raaijmakers.

 

 1. Financieel jaarverslag van ons verenigingsjaar 2019.
 2. Het financieel verslag 2019.

De penningmeester geeft uitleg over het financieel jaarverslag 2019 middels een digitaal financieel  jaaroverzicht. Hij merkt op dat er een bedrag van € 3753.67 aan donaties is overgemaakt door : transportbedrijf Dohmen,Rockwool, Akzo Nobel , assurantiekantoor Moors Gijsman en de opbrengst van de Clubkascampagne van de Rabobank was dit jaar € 884.-

Deze donatie is bestemd voor de organisatie  door onze vereniging van de dag van de Ouderen op 1 oktober .

Verder is een tegoed van € 1900.-  van KBO-Roerdalen die zich heeft opgeheven.en toegevoegd bij de donaties. Er is een positief resultaat van € 2865,15.

 1. Verslag van de kascommissie.

Dhr. hans Ungerechts doet verslag namens de kascommissie ,waarin ook Jan Hilkens zitting had .

.De intensieve controle vond plaats op 18 februari 2020. Hij spreekt zijn waardering uit over  het werk van de penningmeester Alles was in orde bevonden. Het zag er netjes en verzorgd uit Er waren geen opmerkingen.

Daarna stelt de kascommissie de vergadering voor het bestuur en de penningmeester decharge te verlenen voor het gevoerde beleid over het jaar 2019, hetgeen gebeurt. De kascommissie wordt bedankt voor haar werk door de voorzitter.

 1. Behandeling van de begroting 2020.

De penningmeester geeft  uitleg over de begroting 2020. De begroting geeft een tekort aan van

 € 948,47,- omdat de geschatte inkomsten van donaties nog niet allemaal bekend zijn en beduidend lager zijn dan in 2019. Toen was er de donatie van KBO-Roerdalen 

 

 

 

 1. Contributie 2020.

De contributie wordt voor het jaar 2021 niet verhoogd en blijft dus staan op € 30,- per lid omdat er in 2019 een positief resultaat was. Het bestuur ziet daarom geen reden om de contributie te verhogen.

 1. Benoeming nieuwe leden kascommissie.

De nieuwe leden van de kascommissie zijn : dhr. Hans Ungerechts en dhr. Jan van Kimmenade . Reservelid is : Hetty van der Teems.

 

Daarna was er een pauze met  koffie/thee en vlaai  en een  fotocollage van activiteiten van het afgelopen jaar.

 

 1. Verkiezing nieuwe bestuursleden.

Aftredend volgens rooster is Piet Bergs hij stelt zich herkiesbaar.

De verkiezing van Piet gebeurt door hand opsteken. Hij wordt unaniem gekozen. Hij bedankt de aanwezigen en zeg in een toespraak 

de aanwezige leden voor het vertrouwen dat hij kreeg en hij beloofde zich weer met hart en ziel in te zetten voor de vereniging gedurende zijn nieuwe termijn van vier jaar.

Daarna benoemde de voorzitter nogmaals alle zittende bestuursleden en hun functie . De beschermheer

Piet Wolters werd bedankt voor zijn meedenken tijdens de bestuursvergaderingen van afgelopen jaar.

 

 1. Overzicht van de activiteiten van het verenigingsjaar 2020

Piet Bergs, Jos Moors en Els Daris geven uitleg over  de dit jaar geplande activiteiten .

Piet Bergs : Er komt een extra themamiddag met als onderwerp : Self Sjöld. over stille armoede

Er is nog geen datum bekend.

Verder wordt er gewerkt aan het programma van de dagtocht naar Zuid Limburg Deze dagtocht vindt plaats op 9 juni.

De Dag van de Ouderen op 1 oktober wordt dit jaar georganiseerd door de ouderenvereniging van Melick en wordt gehouden in de Beuk in Posterholt,

De aanschuifdiners zijn een blijvertje en worden ook dit jaar weer georganiseerd . De directie van St Andrews heeft aangegeven deze diners in de Golfbaanrestaurant niet meer te kunnen aanbieden. Daarvoor in de plaats is restaurant La Diligence uit ons dorp voor in de plaats gekomen.

De slotmiddag zal dit jaar plaatsvinden in de ridderzaal van kasteel Daelenbroeck. Dit diner wordt gehouden n.a.v. ons 55 jarig jubileum in 2019.

Jos Moors : Ik organiseer samen met Herman Cuijpers ( fietstochten ) en Wiel Heijligers ( wandeltochten ) op de laatste donderdagmiddag van de maand. na afloop koffie/thee met vlaai. Hij benadrukt nogmaals het dragen van een hesje voor iedere deelnemer.

Dit jaar gaan we voor de 2e keer  een Hap en Trap dag organiseren. Een fietstocht met diverse tussenstops. Verder doet Jos de bezoeken van jarigen van een kroonjaar.

Jos legt uit dat Piet en hij naar een cursus gaan aangeboden door KBO-Limburg. Ze leren een website te ontwerpen. Ze krijgen daar zelf het beheer over. Deze site kost de vereniging dan 8 euro per maand.

Els Daris : Els Daris vertelde over de VMN-groep (Vergeet-me-niet-groep). Er zijn 8 leden. Afgelopen jaar zijn we 8 keer bij elkaar geweest. Er zijn mensen bezocht op 32 adressen. Dank aan de leden van deze groep. Verder vertelde ook iets over haar rol als ouderenadviseur. Ze kan hulp bieden bij aanvragen WMO-ondersteuning. Andere praktische problemen mee helpen oplossen. Mee kijken hoe de juiste hulpverlening ingeschakeld kan worden en eventueel doorverwijzen.

Graselia en Els gaan op bezoek bij mensen die in het ziekenhuis gelegen hebben. Geprobeerd wordt dan een afspraak te maken twee weken ná terugkeer uit het ziekenhuis. Els vraagt of er mensen zijn die daarbij eventueel ook als vrijwilliger willen ondersteunen.

 

 1. Mededelingen.

Jan benoemt het thema eenzaamheid als speerpunt van de KBO-Limburg. De organisatie heeft gemeentes een brief gestuurd en aandacht gevraagd voor dit thema. Eenzaamheid leidt tot depressiviteit en nog erger tot suïcidale neigingen. Onder de 65-plussers zegt 50% zich eenzaam te voelen. Hoe ouder hoe meer eenzaamheid. Het thema komt bij alle gemeentes op de sociale agenda. Er komt een speciaal meldpunt plus. Er komen drie proefgemeentes. Één in noord, één in midden en één in zuid Limburg. Er is nog niet bekend welke gemeentes dat worden.

Maatschappelijk werk, GGD, sociale teams en formele en informele zorggroepen slaan de handen ineen om met dit thema aan de slag te gaan.

Jan legt uit dat uit een brief van KBO/PCOB blijkt dat een samengaan nog lang niet rond is. Er is toenadering gezocht tot Brabant. Standpunten van KBO-Limburg en landelijke Unie KBO/PCOB liggen nog steeds ver uit elkaar. Tijdens een forum is de vertegenwoordigers van KBO-Limburg nadrukkelijk gevraagd om te gaan voor de inhoud en de procedures desnoods later af te ronden. We wachten af.

Vrijwilligers: Er komt een gezellige middag/avond voor alle vrijwilligers die ons gesteund hebben in dit afgelopen jaar. Hun inzet is onmisbaar bij de vele activiteiten die georganiseerd worden voor de leden.

 

 1. Rondvraag.

Huub Willems vraagt aandacht voor de So-Ko zaterdagen. De eerstvolgende is 29 februari, dus morgen. Iedereen is welkom om te genieten van koffie en soep in de Harch. Vooral bedoeld ook voor mensen die zich alleen voelen. Daar is gelegenheid om kennis te maken met ander mensen ook uit andere culturen.

 

Ciska Thewissen  vraagt of er ook eens iets georganiseerd kan worden voor mensen die afhankelijk zijn van rollator of rolstoel? We hebben natuurlijk het wekelijkse kienen. Veel andere activiteiten vinden plaats in De Harch. We begrijpen dat bustochten e.d. een gemis zijn voor deze groep…

 

Cees van der Teems vraagt bij welk aantal gedacht wordt aan een ledenstop?

Jan antwoord dat dat bij elke afdeling anders is. In Meijel bijvoorbeeld hebben ze 1100 leden! Goed om erover na te denken, maar het lijkt ons nog niet echt aan de orde. Er zijn immers altijd veel “stille leden”.

 

 

 1. Sluiting.

Gezien de beroering rond het Coronavirus heeft Jan voor de zekerheid nog even contact opgenomen met de GGD. Zij adviseren vooral goed handen wassen. Bij hoesten en niezen: in de elleboog en kleding snel uitwassen.

Mocht het virus zich snel uitbreiden dan geen bijeenkomsten met meer dan 50 personen en handen geven zoveel mogelijk vermijden.

Daarna niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering om 16.05 uur.

 

 

 

De voorzitter                                                                                   Secretaris

 

Jan Raijmakers                                                                                Piet Bergs.